Om Coboats

Marknaden för säkerhetstjänster i Sverige omsätter årligen över 20 miljarder kronor och trenden går allt mer från produktorienterade affärsmodeller till tjänstebaserade erbjudanden.

Merparten av dessa tjänster riktar sig mot ägare av fast egendom i form av mobila lösningar kopplade till larm, bevakning, rondering, DNA-identifiering, riskanalys med flera. Trots detta ökade tjänsteutbud ökar antalet bostadsinbrott, bil-, båt- och butiksstölder år efter år.

Utvecklingen har lett till ett ökat behov av att lokalt hantera säkerhetsfrågor och där visar forskning att samverkan i olika former är den mest effektiva metoden. Här finns således en stor potentiell marknad som idag är mer eller mindre orörd.

Grannkompaniet AB har därför utvecklat kommunikationsplattformen Coboats som är unik i sitt slag. Applikationen innehåller alla de funktioner som organisationer bakom båtsamverkan efterfrågar och använder dagligen. Det finns ingen annan motsvarande produkt på marknaden, varken i Sverige eller utomlands.

Med Coboats kan du:

 • Snabbt aktivera och organisera en grupp personer.
 • Enkelt kommunicera med en eller flera personer utan att ha deras kontaktuppgifter.
 • Underlätta det administrativa arbetet med båtsamverkan om du är ansvarig för en båtklubb, båtförening, marina etc.
 • Skicka meddelande om akut hjälp; brott pågår, man över bord, sjuk eller brand
 • Rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, läckage, naturskada etc.
 • Skapa en kalenderhändelse som utvalda personer kan se i sina kalendrar; båt- iläggning och upptagning, städdag, reparationer, avstängt vatten, klubb-, förenings- eller styrelsemöte etc.
 • Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i dina intresseområden
 • Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och din lokala kommun
 • Skapa checklistor – Ex. vad ska fixas innan man ska ut på havet, vinterupptagning etc.
 • Öka effekten av en eventuell larminstallation/båttracker genom att i Coboats, med ett par knapptryck, snabbt informera en eller flera förvalda grupper om att larmet har aktiverats.

Traditionella kommunikationssätt gör att båtsamverkan sällan fungerar optimalt

En förutsättning för att båtsamverkan ska fungera bra är att kommunikationen mellan hamnledning och båtägare samt mellan båtägarna själva kan ske på ett enkelt och säkert sätt. Det finns dock en del problem kopplade till de kommunikationsalternativ som idag används då de inte är optimerade för båtsamverkan:

 • Båtägare byter e-postadresser och telefonnummer utan att uppdatera omgivningen.
 • Tidskrävande arbete med adresslistor om man är med i flera båtsamverkansgrupper eller om man tillhör administrationen för en båtklubb, båtförening, marina etc.
 • Adresslistorna finns inte alltid till hands när man behöver dem i ett akut läge.
 • Få personer läser sina mail kvällar, nätter och på helger.
 • Båtsamverkan via sociala medier kan leda till att viktig information hamnar i fel händer.
 • Brist på bra och lättillgängliga gemensamma kalendrar.

Båtsamverkan förebygger brottslighet

Enligt statistik från Svenska Stöldskyddsföreningen har antalet stulna båtmotorer senaste åren uppgått till ca 2500 om året och sett över en längre tid har de ökat stadigt. Det vanligaste är att motorerna stjäls när båtarna ligger i hamn. Var tredje utombordare som säljs idag är en ersättningsmotor för en stulen motor. Statistiken visar även att antalet båtrelaterade stölder (navigationsutrustning, bränsle, gastuber m.m.) uppgick till över 7000 stycken per år.

Utvecklingen har väckt ett behov hos båtklubbar och båtägare att hantera säkerhetsfrågor. Många båthamnar har senaste åren gjort stora investeringar i nya grindar, lås, larm, belysning, kameraövervakning etc. Enskilda båtägare har satsat på DNA- och stöldmärkning, startspärrar, lås och kättingar. Alla dessa brottsförebyggande åtgärder är bra men tyvärr blir de kriminella allt duktigare på att hitta metoder för att kringgå dessa säkerhetsåtgärder. Många båtklubbar, båtföreningar och marinor har därför även satsat på båtsamverkan som ett effektivt komplement för att minska brottsligheten. I de hamnar där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade båtägare som samverkar sker det färre brott än i andra hamnar. Metoden, som är billig och lätt att implementera, bidrar även till en bättre hamngemenskap.

Klicka på länkarna nedan för att komma igång med effektiv båtsamverkan i din hemmahamn.

Gå med i grupp

Hamnledning – Starta grupp

Share Button